Taipei Anexo 4 - Nota 31

Disks and Stones, Abrasive