UnitedStates Anexo 1 - Nota iv

titanium or a titanium alloy; or