EuropeanUnion Anexo 4 - Nota b

transmission apparatus