Iceland Anexo 4 - Nota 2

Metallic ores, slag and ash